Друкарські плати P-CAD

:: Меню ::

Головна
Загальні відомості про систему проектування друкарських плат P-CAD
Створення компонентів і менеджер бібліотек проекту
Графічний редактор P-CAD Schematic
Графічний редактор друкарських плат P-CAD PCB
Автоматичне трасування з'єднань
Англо-російські терміни в САПР друкарських плат
Основні файли P-CAD
Розширення імен файлів в системі P-CAD
Атрибути системи P-CAD
Бібліотек P-CAD
Умовне графічне позначення символу компоненту
Таблиця імен і умовних позначень отворів на ПП
Література

:: Друзі ::

1ps
Карта сайту

:: Статистика ::

каталог сайтів

 

 

 

 

 

4.4. Виведення даних на друк

Для виведення результатів проектування на друк використовується команда File/print (мал. 4.37). В області вікна Print Jobs перераховані пункти завдань на друк. Прапорець Current Window вирішує друк об'єктів ПП, розташованих у видимій частині вікна. Прапорець Current Display вирішує друк всього вмісту видимої частини вікна (наприклад, можна вивести на друк, окрім основних об'єктів ПП, і умовні лінії зв'язку ще не проведених трас). Прапорець Scale to Fit Page дозволяє розмістити повністю вміст видимої частини вікна на листі форматки. Натиснувши на кнопку Print Preview можна проглянути компоновку креслення після його друку.

Мал. 4.37. Вікно команди File Print

Для формування завдання на друк з метою виводу вмісту всіх шарів або тільки частини шарів ПП, натискають кнопку Setup Print Jobs. У вікні (мал. 4.38), що з'явилося, в області Print Jobs виділяється ім'я завдання (завдань може бути декілька). Це ім'я з'являється в строчці Print Job Name. Одночасно з установкою імені завдання в області Lajers підфарбовуються імена шарів, в яких розташована інформація для вибраного завдання. Для внесення нового завдання на друк у вікні Print Job Name і, після натиснення на кнопку Add, це ім'я переноситься в область Print Jobs.

Мал. 4.38. Вікно установок друку даних проекту

При виборі шарів друк для завдання використовує стрілку, розташовану під кнопкою Apply Layer Set, після натиснення на яку надається наступний вибір згрупованих шарів:

 • All Layers - всі шари;
 • Signal Layers — сигнальні шари;
 • Non-signal Layers - не сигнальні шари.

Після вибору шарів натискають кнопку Apply Layer Set і їх імена виділяються у вікні Layers.

У області Display Options позначаються елементи даних які будуть виведені на друк. У переліку даних визначають: поворот зображення на 90° (Rotate), дзеркальне відображення (Mirror), можливість чорнового друку (Draft), об'єкти компонентів і інші елементи.

Масштабування зображення задається у вікні Scale області Print Adjustments. При цьому прапорець Scale to Pit Page має бути знятий. При знятому прапорці Design Extents у вікнах X offset і Y offset встановлюється відстань креслення до краю паперового листа.

Щоб зображення заповнило весь лист паперу активізується прапорець Scale to Fit Page.

Область друку задається в області Print Region числовими значеннями у вікнах для координат нижнього лівого кута (Lower Left Corner) і правого верхнього кута (Upper Right Corner).

Для друку провідників на платі всі опції області Display Options і прапорець у вікні Print Drill Simbols знімаються. Якщо відключити прапорець Design Extents то провідники не друкуються.

Друк символів отворів (без провідників!) і вибір типів отворів (Plated, Non-plated, All Holes) на платі проводиться при активізації прапорця Print Drill Symbols поля Drill Simbols.

Після внесення установок параметрів друку натискається кнопка Modify.

Умовне зображення типів отворів визначають при натисненні кнопки Drill Symbols меню File/print (мал. 4.39). У лівому вікні вказані діаметр (Hole Diameter) і наявність металізації (Plated) отвори. Ці дані кодуються при створенні стеків контактних майданчиків і перехідних отворів (див. параграф 2.4.1). Після виділення рядка з розміром отвору в правому вікні Drill Symbols подвійним клацанням (з'являється відмітка - зірочка) вибирається умовне позначення отвору. Установки підтверджуються також натисненням кнопки Assign а відміна вибору — кнопкою Unassign.

Мал. 4.39. Вікно установки умовних позначень для отворів різних діаметрів

Імена всіх отворів задаються системою і розташовані в області Drill Simbols. Приклад таблиці імен отворів і відповідних ним символів приведений в додатку 7. Користувач має право таблицю з іншими іменами отворів і символів.

Кнопка Print Preview меню File/print дозволяє проглянути зображення перед друком. Власне команда на друк видається після натиснення на кнопку Generate Printouts того ж меню.

Для друку різних текстових звітів використовується команда File/ Reports. У вікні команди (мал. 4.40) вибираються різні види текстових звітів:

 • Aperture Information — список апертур фотоплоттера;
 • Attributes — список атрибутів об'єктів;
 • Bill of Materials — список компонентів проекту;
 • Component Location - розташування компонентів на платі;
 • DRC Error Indicators — список індикаторів помилок технологічних норм друкарської плати;
 • Glue Dot Location - список шарів і координат точок фіксації корпусів Glue Dot для устаткування автоматичного монтажу компонентів на плату;

Мал. 4.40. Вікно вказівок звітів проекту

 • Library Contens — каталог всіх відкритих бібліотек проекту;
 • Pick and Place Location - список шарів і координат точок позиціонування виводів Pick and Place всіх корпусів проекту для устаткування автоматичного монтажу;
 • Rooms - список виділених на платі «кімнат», їх розташування на відповідному шарі, імена компонентів, розташованих у відповідній «кімнаті» і т. п.;
 • Statistics - статистична інформація про друкарську плату поточного проекту.

Розширення формованих текстових звітів вказані після імені звіту в дужках. Після виділення імені звіту і натисненні на кнопку Customize можна набудувати зміст виділеного звіту.

Створення звітів починається після вибору списку потрібних звітів і нажатія'«а кнопку Generate. Звіти можна вивести на екран (Screen), у файл (File) або на друк (Printer).

Нижче, в таблиці. 4.1, вказані команди графічного редактора P-CAD РСВ а потім приводяться повідомлення про помилки, що виникають при роботі з редактором.

Команди графічного редактора P-CAD РСВ [3,4]

Меню File (системні команди)

New Ctrl+n

Відкриває вікно для створення нового файлу друкарської плати. За умовчанням задаються наступні параметри: розмір проекту - 10" X 10". Відносна сітка з кроком 100mil і початком координат в крапці 5000, 5000.

Open Ctrl+o

Відкриває існуючий файл друкарської плати. Розширення *.pcb мають бінарні і текстові файли P-CAD РСВ.

Close

Закриває активне вікно. Якщо файл друкарської плати був змінений, але ще не збережений, пропонується зберегти зміни перед закриттям. Якщо закривається останній файл друкарської плати, то автоматично відкривається нове вікно.

Save Ctrl +S

Зберігає зміни в проекті, що знаходиться в активному вікні, і створює файл резервної копії (.вак).

Save As

Зберігає поточний проект у файлі з вказаним ім'ям і місцеположенням і створює файл резервної копії (.вак). Дозволяє перейменувати файл поточного проекту.

Clear

Очищення робочого вікна і назви файлу. Зберігає параметри проекту, внесені раніше (специфікація шарів, стиль контактних майданчиків і т. п.). Також зберігається список апертур, встановлених командою File/gerber Out.

Print Ctrl + P

Друкує схему відповідно до встановлених параметрів друку. Можна вивести на друк вибрану область друкарської плати.

Print Setup

Відображає список встановлених принтерів і встановлює поточний принтер.

Reports

Дозволяє генерувати звіти з певними опціями виводу. Ці опції зберігаються у файлі конфігурації PCB.INI при виході з програми.

Desigm Info

Команда використовується для введення інформації про проект, складає звіт статистики проекту, а також запрошує і змінює атрибути проекту. Всі поля, що розміщуються в проект за допомогою команди Place/field за винятком полів поточного часу і заголовка, використовують інформацію, введену в діалог команди File/desigm Info. Інформація, визначувана за допомогою цієї команди, зберігається у файлі проекту. Доступні наступні поля, що містять інформацію про проект: Загальна інформація про проект (General), Інформація про поля проекту (Fields), Інформація про атрибути проекту (Attributes), Інформація про статистику проекту (Statistics). Якщо встановлена утиліта P-CAD Document Toolbox діалог команди File/design Info містить додаткові пункти: Таблиця приміток проекту (Notes) і Інформація про зміни, внесені до проекту (Revisions).

Design Technology Parameters *

Відображає технологічні дані, що містяться у файлі друкарської плати, включаючи стилі контактних майданчиків і перехідних отворів, і зберігає їх у файлі технологічних параметрів проекту. Ці дані можуть використовуватися в будь-якому проекті P-CAD. Файл технологічних параметрів проекту (.dtp) має ієрархічну організацію. Технологічні параметри розділені на групи. Ці групи можуть містити різні типи даних проектування і можуть бути поміщені у файл посадочного місця. Група технологічних параметрів складається з однієї або більш зумовлених секцій, кожна з яких містить набори елементів одного типу. Кожен елемент володіє властивостями, які відповідають певним даним проектування. При виборі команди File/ Design Technology Parameters з'являється діалогове вікно. Інформація розміщується у вигляді деревовидної структури, подібної до розташування тек і файлів в дереві провідника Windows. У цьому діалозі можливо встановлювати параметр технології проекту і журнали, копіювати технологічні параметри в проект або з проекту, переглядати або змінювати властивості даних і переглядати або змінювати ієрархію файлу. У ієрархічній структурі файлу технологічних параметрів визначають наступні секції:

Class to Class Rules - визначає правила взаємного розташування об'єктів, що належать двом класам електричних ланцюгів (наприклад, зазори між компонентами або провідниками, контактними майданчиками);

Global Rules — визначає зазори для певного шару ПП;

Layer Sets — визначає назви шарів друкарської плати, що належать даному набору;

Nett Class Definitions - визначає імена ланцюгів; що входять в заданий клас

Net Class Rules - визначає правила трасування для певного класу ланцюгів;

Net Rules - визначає правила трасування для певного ланцюга;

Pad Style — визначає стилі контактних майданчиків друкарської плати;

Via Style - визначає стилі перехідних отворів друкарської плати.

Import

Завантажує файли різних форматів:

P-CAD Shape Route - проводиться заміщення поточного файлу файлом .PRF, створеного трасувальником Shape-based Router.

Gerber — завантажує файли у форматі фотонабірного пристрою Gerber для накладення зображення фотошаблону На креслення поточної плати для перевірки точності виконання плати. Кожен файл завантажується на окремий шар. Gerber-файл може бути завантажений або в порожній робочий простір або розміщений на поточній друкарській платі. Завантаження Gerber-файла зазвичай використовується для перевірки розмірів контактних майданчиків, ширини ліній або інших можливих помилок. Накладення Gerber- файлу на проект — хороший спосіб перевірити відповідність

Gerber-файла ПП проекту. Щоб уникнути риски псування робочого проекту із-за небажаних елементів геометрії Gerber-файла, необхідно перед виконанням команди File/import/gerber зберегти поточний проект.

DXF - завантажує в P-CAD РСВ файл у форматі DXF (Drawing Interchange Format) що є стандартним форматом обмена-для системи AUTOCAD. При використанні цієї команди можливо наносити розміри, виконувати малювання складних контурів друкарської плати, вносити вимоги по збірці плати, емблеми і так далі в САПР типу AUTOCAD і потім імпортувати DXF-файл P-CAD РСВ.

PDIF - завантажує файл проекту у форматі, створений в Master Designer версій 7.0 або 8.5-8.7.

Export

Зберігає поточний файл в різних форматах:

P-CAD Shape Route - поточний файл перетвориться у файл PRF-формата для подальшої передачі в трасувальник Shape-based Router. Встановлений в діалоговому вікні прапорець опції Preserve Manuel Traces забороняє трасування раніше прокладених уручну провідників.

Gerber -команда дозволяє виводити Gerber-файлы для фотокоординатографа.

NC Drill дозволяє виводити для поточного проекту файл програми верстата, що управляє, ЧПУ у форматі Excellon.

DXF Out - команда зберігає проект, виконану в P-CAD РСВ у форматі DXF. Ці файли можуть тоді бути завантажені в AUTOCAD (версії 9.0 і вище) або інші механічні САПР.

PDIF Out - зберігає проект у форматі PDIF.

Exit Alt+f4

Вихід з P-CAD РСВ. При виконанні даної команди видається запит на збереження всіх змін, внесених з моменту останнього збереження. При виході з P-CAD РСВ у файл PCB.INI записується інформація про параметри налаштування, тип і розмір робочого простору, систему одиниць, вибраних опціях і так далі

Меню Edit (редагування)

Undo Ctrl+z або U

Команда (відкіт «назад») повністю відміняє остання закінчена дія. За допомогою цієї команди можна відмінити команди Place, Edit/delete, Edit/copy, Edit/cut, Edit/copy Matrix, Utils/ Renumber а також переміщення, обертання і дзеркальні віддзеркалення редагованого об'єкту. Команди меню File такі як New Save, Print і т. д., не можуть бути скасовані. Якщо дія не може бути скасоване, команда Edit/undo є недоступною. При редагуванні посадочного місця компоненту можлива відміна закінченої команди розміщення (меню Place). Наприклад, при створенні об'єкту типу лінії, багатокутників, дуги необхідно закінчити відрізок або дугу, перш ніж почне можливо відмінити дію. За допомогою команди Edit/undo можна відмінити дії при розміщенні або зміні нумерації виводів.

Для відміни введення послідовності сегментів лінії використовується клавіша Backspace. За умовчанням глибина відкоту дорівнює 10 і може бути змінена у файлі SCH.INI (параметр Undolimit розділу SCH).

Redo Ctrl + Y

Команда (відкіт «вперед») відміняє попередню команду Edit/ Undo.

Cut Ctrl+x

За допомогою команди віддаляється об'єкт (об'єкти) з файлу посадочного місця і зберігається в буфері обміну Windows (розширення файлу .CLP). Вміст буфера обміну можна вставляти в інший файл або в будь-яке місце робочого простору поточного файлу. Перед виконанням команди Cut необхідно виконати вибір об'єкту(ов), підмета(їх) видаленню, за допомогою команди вибору (Edit/ Select). Вміст файлу буфера обміну може бути також вставлене у файл посадочного місця компоненту. За допомогою команди Cut можна вирізувати множинні об'єкти, використовуючи множинний і блоковий вибір.

Copy Ctri+c

Команда дозволяє копіювати об'єкти в буфер обміну. Перед виконанням команди необхідно виконати вибір об'єктів, що підлягають видаленню, за допомогою команди вибору (Edit/select). Для копіювання в межах одного і того ж файлу зручно використовувати комбінацію Ctrl + ліва кнопка миші.

Copy To File

Команда проводить копіювання вибраних об'єктів в блоковий файл; з блокового файлу вони можуть бути вставлені в редаговане посадочне місце з використанням команди Edit/paste/from File. Щоб виконати цю команду, має бути вибраний хоч би один об'єкт. При виконанні команди з'являється діалогове вікно команди, в якому можна дати ім'я файлу і вибрати теку, в якій буде збережений блок. За умовчанням файл має розширення .BLK.

Paste Ctrl+v

Команда дозволяє вставляти об'єкт (об'єкти) з буфера обміну в поточний файл, якщо вони були вирізані або скопійовані з робочого простору графічного редактора за допомогою команд Edit/cut і Edit/copy. При виконанні команди Paste курсор набуває форми перехрестя. При натисненні лівої кнопки миші відбувається вставка об'єкту у вибрану позицію курсора. При вставці виводів компоненту або тексту з різних файлів, що містять стилі, що мають ті ж самі назви, але дані, що містять, відрізняються від встановлених для поточного файлу, нові імена стилів полягають в дужки і додаються до списку стилів, доступних в поточному файлі.

Опції команди Paste:

From Clipboard розміщує на схемі вміст буфера обміну;

From File - вставляє вміст з блокового файлу в поточний файл. Блоковий файл має бути заздалегідь створений командою Copy to File. При виконанні команди з'являється вікно діалогу, в якому вибирається блоковий файл для вставки;

То Layer - в межах одного або декількох проектів вставляє елементи на шари, відмінні від того, з якого вони були вирізані або скопійовані. Ця особливість відноситься до одиночного або множинного копіювання і операції вирізування блоку. Вказана опція може працювати тільки з даними, що містяться в буфері обміну і мають формат Pattern Editor або РСВ. При виборі декількох елементів, що знаходяться в різних шарах, всі вони будуть вставлені на поточний шар. Багатошарові елементи типу контактних майданчиків збережуться багатошаровими. Вибір шаруючи розміщення елементів, що вставляються, можна проводити після натиснення на клавішу L. Можлива вставка на вибраний шар вмісту файлу буфера обміну (.CLP). При вставці перехідних отворів, контактних майданчиків або тексту, які мають однакові імена стилів, але дані відрізняються від стилів поточного проекту, імена стилів, що вводяться, поміщаються в дужках. Нові імена стилів (у дужках) будуть додані до списку доступних стилів в поточному проекті;

Special розміщує на ПП об'єкти в спеціальному графічному форматі P-CAD Picture (розширення файлу .emf).

Circuit - розміщує на схемі вміст буфера обміну з автоматичною зміною імен ланцюгів і позиційних позначень компонентів;

Circuit From File - розміщує на схе.ме фрагменти з раніше створеного файлу, ім'я якого вибирається (при цьому автоматично змінюються імена ланцюгів і позиційних позначень компонентів).

Move By Refdes

Команда дозволяє вибирати на поточному листі і переміщати посадочне місце компоненту, вводячи його позиційне позначення (Refdes). Переміщуваний компонент повинен знаходитися в поточному проекті.

Move To Layer

Команда переносить на поточний шар вибрані об'єкти (Shift+t), які розташовані на одному шарі (атрибути, дуги, лінії, області металізації, області заборони трасування, полігони, рядки даних, текст).

Properties

Команда викликає діалогове вікно редагування властивостей вибраного об'єкту. Перед виконанням команди Properties має бути вибраний хоч би один об'єкт для редагування. Якщо вибрані множинні об'єкти, то вони повинні мати однаковий тип (наприклад, дуги, лінії, контакти і т. п.), інакше команда недоступна. При редагуванні властивостей множинних об'єктів внесені зміни відносяться до всіх вибраних об'єктів. Команда Properties може також бути вибрана з контекстного меню. Для цього необхідно вибрати об'єкт і клацнути праву кнопку миші. Пункти меню, доступні в контекстному меню, змінюються залежно від об'єкту, який вибирається. Команда Properties може бути також запущена подвійним натисненням лівої кнопки миші на об'єкті.

Delete Del

Команда видаляє всі вибрані об'єкти. Ця команда не вирізує дані в буфер обміну (на відміну від команди Cut). Може бути скасована за допомогою команди Undo. Команда Delete може бути також викликана з контекстного меню після натиснення правої кнопки миші при виділеному об'єкті.

Copy Matrix

Копіює всі вибрані об'єкти, розмножуючи їх у вигляді матриці із заданими параметрами. Перед виконанням команди заздалегідь мають бути вибрані об'єкти для копіювання. У діалозі команди Copy Matrix указується число стовпців і рядків, відповідних числу копій об'єкту по горизонталі і вертикалі, а також інтервали між об'єктами. Позитивне значення інтервалу між стовпцями дозволяє виконати розміщення об'єктів при копіюванні направо негативне значення — наліво. Позитивне значення інтервалу між рядками дозволяє виконати розміщення об'єктів при копіюванні вгору негативне значення — вниз. Значення параметрів вводяться в системі одиниць, передбаченій за умовчанням.

Explode Component

Ця команда дозволяє перетворювати вибраний компонент в набір базових примітивів (набору ліній, дуг, контактів і т. д.), доступним для редагування. Після виконання даної команди об'єкт перестає бути неделімим, і кожна його складова доступна для редагування. Ця команда зручна для зміни існуючого посадочного місця компоненту або створення нового посадочного місця на базі того, що існує. Можливе додавання виводів, зміна розмірів або товщини ліній, зміна нумерації виводів і так далі Не рекомендується виконувати цю команду над компонентом, дзеркально відбитим щодо свого нормального положення.

Alter Component

Дозволяє вибирати деякі складові частини компоненту для їх подальшого редагування переміщення, обертання, дзеркального віддзеркалення і видалення.

Align Components

Компоненти можуть бути вирівняні щодо опорної точки по горизонталі або вертикалі з рівною відстанню між ними. У випадку якщо компоненти розміщені поза сіткою, вирівнювання дозволяє розташувати їх в прив'язці до сітки.

Select All

Вибирає всі об'єкти на поточному листі.

Deselect All

Знімає виділення всіх заздалегідь вибраних об'єктів.

Highlight

Висвічує вибраний об'єкт (об'єкти) в поточному кольорі підсвічування, вибраному за допомогою команди Options/display.

Щоб побачити підсвічування об'єкту, треба після виконання команди Edit/ Highlight клацнути мишею в будь-якому місці екрану.

Unhighlight

Відміняє висвічення вибраного об'єкту (об'єктів) і відновлює колишні кольори об'єкту. До цієї команди можна звернутися, клацаючи праву кнопку миші, щоб активізувати контекстне меню, і вибираючи Edit/unhighligt.

Unhighlight All

Команда відміняє підсвічування всіх об'єктів у файлі і відновлює нормальні об'єктні кольори. Ця команда впливає на всі висвічені об'єкти незалежно від того, вибрані вони чи ні.

Fix

Команда фіксує на ПП виділені компоненти і включає наступні опції:

Fix - фіксує на ПП виділені компоненти, які виділяються кольором, визначеним по команді Options/display для фіксованих об'єктів;

Unfix- після виділення раніше зафіксованих компонентів відміняє їх фіксацію на ПП;

Unfix All відміняє фіксацію всіх раніше зафіксованих компонентів (без їх виділення).

Rooms

Дозволяє редагувати кімнати поточного проекту, визначені раніше по команді Place/room. Можна знаходити і вибирати компоненти, включені у вибрану кімнату.

Components

Дозволяє вибирати і редагувати компоненти поточного проекту. Також висвічує компоненти і ланцюги, приєднані до вибраного компоненту. Можливе використання контекстного меню.

Nets

Дозволяє в поточному проекті відображати, приховувати і перейменовувати ланцюги, відображати інформацію про ланцюги, вибирати фрагменти ланцюгів і редагувати їх.

Measure

Вимірює відстань по X і по Y між двома будь-якими крапками, результати вимірювання відображаються на рядку стану. Розміри відображаються залежно від поточних параметрів налаштування за допомогою команди Options/configure.

Select S

Команда дозволяє виділити об'єкт (об'єкти) для їх подальшого редагування за допомогою команд меню Edit.

Меню View (вигляд)

Redraw

Перемальовував активне вікно без внесення змін. Перемальовування використовується для видалення слідів від незавершених провідників і переміщення або видалення об'єктів. Щоб перервати перемальовування в процесі її виконання, клацніть праву кнопку миші або натисніть Esc.

Extent

Відображає всі об'єкти на поточному екрані, змінюючи робочий простір так, щоб всі об'єкти на поточному листі були видимі.

Last

Виводить попередній вид поточного вікна.

Перемальовував активне вікно з повним показом робочого простору. Відображений розмір робочого простору визначений набором опцій Workspace Size у меню команди Options/configure. Вигляд All є заданим за умовчанням при запуску P-CAD РСВ з порожнім робочим простором.

Center З

Перемальовував активне вікно, центруючи зображення щодо положення курсора. Курсор набуває форми лупи, показуючи режим Zoom і запрошуючи вибір в робочому просторі центру активного вікна. Щоб відмінити вибір центральної крапки, клацніть по правій кнопці миші або натисніть Esc. Крапка не може стати центром активного вікна у випадку, якщо її вибирають біля межі робочого простору.

Zoom In +

Команда збільшує масштаб видимого зображення в число разів, задане в меню команди Options/ Configure щодо вибраного центру (положення курсора на екрані). При виконанні команди курсор набуває форми лупи, запрошуючи вибір центру зміненої в масштабі області. Позиція курсора стає центром розкритої області. Щоб відмінити режим збільшення, коли курсор набуває форми лупи, необхідно клацнути праву кнопку миші або натиснути Esc.

Zoom Out

Зменшує масштаб видимого зображення в число разів, задане в меню команди Options/configure щодо вибраного центру.

Zoom Window Z

Змінює розмір вікна в області робочого простору. Вибрана область — прямокутник, який вибирається за допомогою курсора в робочому просторі активного вікна. Вибрана область заповнює активне вікно. Є неперериваючою командою.

Jump Location J

Встановлює курсор у вказане місцеположення з координатами X і Y. Можливе використання клавіші J, щоб ввести координати в рядок стану.

Jump Text

Дозволяє знайти певну комбінацію символів.

Command Toolbar

Команда включаєт/виключаєт видимість панелі системних команд. Відмічений галочкою рядок меню Commad Toolbar указує, що панель системних команд видима. Панель системних команд забезпечує швидкий доступ до найчастіше використовуваних команд редагування. Відключення команди збільшує робочий простір в межах відповідного вікна. Установка видимості панелі системних команд зберігається у файлі ініціалізації при виході з програми.

Placement Toolbar

Команда встановлює видимість/невидимість панелі інструментів розміщення.

Route Toolbar

Команда встановлює видимість/невидимість панелі для ручного трасування.

Custom Toolbar

Команда встановлює видимість/невидимість панелі інструментів, що настроюється. Вибір команд, що виконуються в панелі Custom Toolbar здійснюється за допомогою меню Utils/customize.

Doctool Toolbar

Включення/виключення рядка команд документі-рованія проекту.

Prompt Line

Показиваєт/ськриваєт рядок підказок. Поточні параметри налаштування для годиться рядка підказок зберігаються у файлі ініціалізації.

Status Line

Дозволяє показивать/ськривать рядок стану.

Snap to Grid

Здійснює прив'язку переміщень курсора до вузлів координатної сітки.

Меню Place (команди розміщення)

Autoplacement

Запуск програми автоматичного розміщення компонентів програми SPECCTRA.

View Log

Проглядання результатів авторозміщення компонентів.

Component

Розміщує компонент на друкарській платі. Компонент можна обертати (клавіша R) і відображати дзеркально (клавіша F). При дзеркальному відображенні компонент переноситься на протилежну сторону плати.

Connection

Команда вводить електричний зв'язок (Katsnet) між виводами компонентів.

Pad

Розміщує стек контактного майданчика поточного стилю.

Розміщує на платі перехідний отвір поточного стилю. Перехідні отвори можна обертати, дзеркально відображати і редагувати.

Line

Розміщує на схемі лінії поточної ширини (не забезпечують електричного з'єднання!). У рядку стану відображаються прирости поточної лінії по осях X і Y.

Розміщує дугу або круг на поточному листі (не забезпечує електричного з'єднання!). Для викреслювання кола необхідно клацанням лівої клавіші миші відзначити крапку на колі, а другим клацанням відзначити її центр. Для викреслювання дуги необхідно клацанням лівої клавіші миші відзначити крапку на колі і, не відпускаючи клавішу миші, викреслити хорду дуги і відпустити клавішу. Потім повторним клацанням з утримуванням клавіші перемістити курсор, розтягуючи дугу до потрібних розмірів. Щоб змінювати параметри існуючої дуги, використовується команда Edit/ Properties. Щоб змінювати параметри малювання нової дуги, використовується команда Option/current Line. Для переміщення, зміни розмірів, обертання, дзеркального віддзеркалення і так далі об'єкту використовується режим Select.

Poligon

Команда розміщує закрашений багатокутник в просторі робочого листа (не забезпечує електричного з'єднання!).

Point

Команда Place/point вводить:

- точку прив'язки (Ref Point) компоненту

— точку приклеювання компоненту (Glue Dot) для його автоматичного монтажу

— точку прив'язки і орієнтації механізму автоматичної установки компонентів на плату (Pick and Place),

— контрольну крапку для електричного ланцюга (Test Point).

Copper Pour

Команда розміщує області металізації (wired polygons), що мають різний тип штрихування. Враховується товщина лінії контура полігону.

Place/cutout

Команда розміщує вирізи в області металізації.

Keepout

Дозволяє створювати бар'єри для виконання тих або інших дій при трасуванні друкарської плати (трасування провідників в різних шарах, розміщення перехідних отворів і т. п.). Бар'єр може бути розміщений в будь-якому несигнальному шарі, шарах провідників з боку установки компонентів (Тор) і з боку монтажу (Bottom), у будь-якому шарі суцільної металізації. Бар'єри - неелектричні елементи які враховуються програмою автоматичного трасування друкарських плат (Autorouter); вони ігноруються програмою перевірки правил проектування (DRC).

Plane

Створює в плоскості металізації лінії розділу.

Room

Розміщує на несигнальному шарі кімнату (область) для розміщення в ній компонентів і указує в ній особливі правила розміщення трасування.

Text

Дозволяє вводити текст у файл друкарської плати. Стиль тексту заздалегідь визначається командою Options/text Style (меню). Щоб внести зміни до тексту, виберіть текст, натисніть праву кнопку і натисніть Properties у всливающем меню. Можливо змінити стиль тексту, а також його вирівнювання. Для зміни стилю використовується кнопка Edit/style, яка активізує діалог команди Options/text Style. Можливе підключення тексту типу True Type і символів кирилиці.

Attribute

Розміщує атрибути відповідно до параметрів, які вибираються в діалозі команди. Поле Value визначає значення атрибуту. Щоб редагувати атрибут після його розміщення, виконують команду File/design Info і натискають кнопку Attribute.

Field

Розміщує поле, що містить інформацію про проект (дата, час створення, автор і т. п.). Ця інформація зазвичай відображається в штампі листа друкарської плати. Вся інформація, окрім поточного часу, поточної дати, числа листів і номера листа, має бути визначена в діалозі команди File/design Info.

Dimension

Команда Place/dimension дозволяє виконати простановку лінійних і кутових розмірів об'єктів Пп.

Меню Route (команди трасування)

Autorouters

Запуск програм автоматичного трасування друкарських плат, ліцензії на яких встановлені. У разі повної інсталяції доступні автотрасувальники P-CAD Quick Route, P-CAD PRO Route, SPECCTRA, P-CAD PRO Route 2/4.

View Log

Проглядання файлу звіту про автотрасування.

Manual Route

Ручне трасування провідників.

Interactive

Ручне інтерактивне трасування провідників з використанням автоматичного обгинання перешкод і областей металізації, з автоматичним завершенням траси оптимальним чином і можливістю «розштовхування» провідників (Push Traces).

Miter

Згладжування прямокутних вигинів провідників під кутом 45° або дуг.

Bus

Трасування шин із збереженням допустимої відстані між провідниками. Якщо встановлений набір утиліт Interroute Gold то команда Route/bus дозволяє проводити інтерактивне ручне трасування одночасно декількох провідників, об'єднаних в шину.

Multitrace

Якщо встановлений набір утиліт Interroute Gold команда дозволяє проводити автоматичне трасування одночасно декількох вибраних провідників, дотримуючись заданих правил трасування і або використовується режим максимального обгинання провідників (Maximum Hugging ), або мінімізації їх довжини (Minimumlength )

Fanout

Генерація стрингерів. Якщо встановлений набір утиліт Interroute Gold то при використанні цієї команди можливе трасування коротких відрізань провідників (стрингерів) для вирівнювання їх стартових крапок для подальшого трасування провідників, щоб мати можливість використовувати команду Route/bus. Як правило, ці команди використовуються спільно.

Меню Options (команди налаштування)

Selection Mask

Визначає фільтр для вибору командою Select графічних примітивів блоку усередині або поза вибраною областю.

Configure

Установка основних параметрів проекту (розмір робочої області, система одиниць, кути орієнтації провідників, створення файлу корекції ЕСО налаштування технічних обмежень і т. п.).

Grids G

Визначає набори сіток, видимість сіток, тип ліній. Перемикання між абсолютними і відносними режимами налаштування сітки здійснюється кнопкою перемикача сітки або клавішею G.

Display

Визначає кольори, стиль курсора і інші параметри відображення проекту на дисплеї. Вибрані параметри зберігаються у файлі PCB.INI.

Preferences

Визначає налаштування клавіатури, миші і панелі інструментів.

Layers

Дозволяє переглядати і змінювати властивості шарів проекту.

Current Line

Встановлює ширину і стиль малювання ліній і дуг для команд Place/line, Place/arc, Place/copper Pour, Place/cutout, Route/manuel, Route/interactive.

Current Keepout

Встановлює тип (лінія або багатокутник) і шар (поточний або все) бар'єрів, які розміщуються за допомогою команди Place/keepout.

Current Radius

Встановлює радіус скруглення вершин полігонів.

Design Rules

Задає правила автоматичного трасування плати, дозволяючи визначити величини зазорів для контактних майданчиків, перехідних отворів, електричних ланцюгів і комбінацій цих об'єктів.

Net Classes

Завдання класів (груп) ланцюгів, які спільно використовують загальні правила трасування. Можна додавати або змінювати атрибути класу ланцюгів. Можна визначити параметри контактних майданчиків, ширину лінії, величини зазорів для перехідних отворів і так далі

Pad Style

Встановлює тип поточного стека контактних майданчиків для команди Place/pad. Організовує їх перегляд і редагування списку.

Via Style

Встановлює стиль поточного перехідного отвору для команди Place/via. Організовує перегляд і редагування списку перехідних отворів. Команда аналогічна команді Options/ Pad Style.

Єдина відмінність між контактними майданчиками і перехідними отворами — стилі перехідних отворів не підтримують форми типу монтажного отвору (Mounting Hole) і перехрестя для свердлення (Target shapes).

Text Style

Встановлює поточний стиль тексту для команди Place/text і дозволяє додавати, видаляти, перейменовувати або редагувати стилі тексту.

Меню Library (команди роботи з бібліотеками)

New

Дозволяє створювати нову бібліотеку. Нова бібліотека порожня. У діалозі команди Library/new визначається ім'я файлу нової бібліотеки.

Alias

Призначає псевдоніми (Alias) — додаткові імена компонентам, корпусам або символам. Один компонент може мати безліч еквівалентних імен, що задаються за допомогою цієї команди. Псевдоніми не є копіями компоненту. Для копіювання або перейменування використовується відповідні бібліотечні команди. Псевдоніми дозволяють використовувати ряд угод про імена для компонентів або символів без того, щоб перейменовувати їх.

Сміттю

Копіює один або більша кількість елементів з одного файлу в іншій (або в той же самий, але в іншій бібліотеці). Якщо необхідно копіювати компонент із зв'язаним символом, його посадочним местомом, таблицею контактів, можна використовувати команду Library/copy адміністратора бібліотек Library Executive. Можливе групове копіювання елементів.

Delete

Видаляє бібліотечний елемент або його псевдонім.

Rename

Перейменовує посадочне місце компоненту або компонент в бібліотеці.

Query

Пошук компоненту у відкритих бібліотеках з використанням атрибутів (ознак, що задаються). Використовується тільки в програмі Library Executive.

Verify Desig

Перевірка відповідності компонентів проекту і компонентів в бібліотеках, використовуваних в проекті, на предмет виявлення невідповідностей. Використовується тільки в програмі Library Executive.

Setup

Запускає діалог вибору і налаштування бібліотек, які використовуються в проекті.

Pattern Save As

Збереження посадочного місця компоненту в бібліотеці.

Archive Library

Занесення всіх компонентів поточного проекту в бібліотеку.

Меню Utils (утиліти)

Renumber

Утиліта перенумерациі контактних майданчиків і перейменування (перенумерациі) позиційних позначень компонентів уручну або автоматично.

Force Update Заміна компонентів вибраного типу бібліотечним компонентом того ж типу з відкритої бібліотеки.

Record Ecos

Включення/виключення запису файлу змін Engeneering Change Order (ECO).

Import Ecos

Читання файлу змін Engeneering Change Order для коректування поточного Пп.

Export Ecos

Збереження файлу змін Engeneering Change Order у будь-який момент, не чекаючи збереження файлу плати.

DRC

Запуск утиліти перевірки виконання технологічних обмежень проекту Design Rules Check. Піктограма включає перевірку в режимі он-лайн.

Find Errors

Дозволяє переглядати повідомлення про помилки проекту і встановлювати курсор в місце помилки.

Load Netlist

Завантаження файлу списку ланцюгів для упаковки компонентів і зв'язків на Пп. За наявності лінії контура плати всі компоненти розставляються усередині нього, інакше — в лівому нижньому кутку робочого вікна.

Generate Netlist

Створення списку електричних з'єднань поточної плати і його збереження у файлі (*.net).

Compare Netlist

Порівняння списку з'єднань поточної плати із списком, що зберігається у вигляді файлу (див. попередню команду). Цю команду іноді зручно використовувати для виявлення змін, внесених до схеми при проектуванні плати.

Optimize Nets

Запуск утиліти перестановки логічно еквівалентних вентилів і виводів з метою мінімізації довжини ланцюгів. Доцільно проводити оптимізацію ланцюгів після закінчення попереднього розміщення компонентів.

Reconnect Nets

Запуск утиліти зміни топології Ланцюгів, виконаних з використанням областей металізації.

Trace clean-up

Видалення надмірних точок зламу (Vertex), зайвих сегментів і зайвих вершин провідників з метою зменшення об'єму інформації, що зберігається у файлі .рсв.

Shortcut Directory Вихід на сайти виробників напівпровідникових компонентів з використанням Internet Explorer.

P-CAD Schematic

Команда запускає графічний редактор принципових схем P-CAD Schematic. Якщо P-CAD Schematic вже запущений, він стає активним застосуванням.

P-CAD Library Executive

Команда запускає програму P-CAD Library Executive для роботи з бібліотеками компонентів.

P-CAD Pattern Editor

Команда запускає програму P-CAD Pattern Editor для створення посадочних місць компонентів.

P-CAD Symbol Editor

Команда запускає програму P-CAD Symbol Editor для створення символів компонентів.

P-CAD

Команда запускає DBX-программу P-CAD Interplace/pcs Interplace/pcs для розміщення компонентів в інтерактивному режимі і завдання технологічних норм розробки ПП PCS (Parametric Constraint Solver).

P-CAD Signal Integrity

Команда запускає програму P-CAD Signal Integrity для аналізу цілісності електричних сигналів.

Customize

Команда дозволяє встановлювати швидкий і простий спосіб звернення до інших застосувань від P-CAD додаючи елементи на панель інструментів Custom Tools і меню Utils.

Меню Doctool (засоби оформлення конструкторської документації)

Place Table

Розміщення різних типів таблиць: отворів, перелік ланцюгів, підключення ланцюгів «землі» і «живлення», перелік вентилів, інформація про зміни і редакції проекту.

Place Detail

Розміщення деталі — зображення ділянки (блоку з файлу *.blk) ПП, що містить об'єкти, створені в редакторові P-CAD РСВ. Це зображення може бути збільшене, щоб дати уявлення про складні ділянки плати. Зручно використовувати цей механізм для введення в проект інформації про установку компонентів на плату за наявності декількох варіантів.

Place Design View

Розміщує блок на кресленні плати в заданій області.

Place Diagram

Розміщення діаграми (структури) шарів проекту, вказуючої послідовність розташування шарів в багатошаровій друкарській платі.

Place Picture

Розміщення на платі малюнка у форматі P-CAD Picture з файлу з розширенням *.EMF. Відрізняється від команди Doctool/place Detail відсутністю полів для введення текстової інформації.

Title

Введення зображення рамки креслення (форматки) і заповнення інформації в полях проекту.

Notes

Введення текстових приміток в проект.

Update

Оновлення інформації в поточному полі або таблиці.

Update All

Оновлення інформації у всіх полях і таблицях проекту.

Mirror on Copy

Включення режиму дзеркального відображення при виводі на твердий носій, застосовується при створенні креслень нижньої сторони друкарської плати.

Меню Macro

Setup

Вказівка імені каталога для розміщення в нім макросів.

Record

Указує ім'я макрофайлу і проводить запис в нього (при натисненні на клавішу Cancel запис проводиться в тимчасовий файл). Після того, як запис макрокоманди завершений, їй може бути призначена гаряча клавіша або пункт меню. Кнопка М, розташована на рядку стану, також дозволяє створювати тимчасові макрокоманди на льоту.

Delete

Видаляє файл макрокоманди.

Rename

Дозволяє перейменовувати будь-які створені файли макрокоманд, включаючи задану за умовчанням (Default).

Run

Запуск на виконання файлу макрокоманд, ім'я якого заздалегідь вибирається із списку. Тимчасовий файл макрокоманд запускається натисненням клавіші Е. Макрокоманда, яка переміщає або видаляє компонент, не впливає на фіксований компонент.

Меню Window

New Window

Cascade

Відкриває додаткові вікна для відкритого файлу. Можливо незалежне переміщення в кожному вікні, щоб порівняти різні частини одного і того ж файлу. Номер, що ідентифікує вікно, доданий до імені файлу в області заголовка Title bar і в нижній частині меню Window.

Упорядковує всі відкриті вікна так, щоб заголовки вікон, що не перекриваються, були видимі для полегшення перемикання між вікнами.

Tile

Розташовує послідовно всі відкриті вікна.

Arrange Icons

Упорядковує значки згорнутих вікон.

Меню Help

P-CAD 2001pcb Відображає тематику інтерактивної довідкової Help Topics F1 системи P-CAD.

How to Use Help Інформація про використання довідкової підсистеми Windows.

Series II Вказівки відповідностей між командами P-CAD Commands PCB і Tango.

About P-CAD Дані про номер версії програми, даті випуску. 2001 РСВ


:: Реклама ::

- See celeb sex

диагностика двигателя по свечам зажигания в Тольятти +

 

:: Посилання ::

воронежский форум знакомств


 

 

 


Copyright © Kivik, 2010